نقش افق در ثبوت هلال: كاوشی در مباحث فقهی - نجومی به ضمیمه رساله..
38 بازدید
ناشر: زائر
نقش: نویسنده
شابک: 964-6401-98-8
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آنچه در این نوشتار فراهم آمده عبارت است از: 1- اطلاعات جغرافیایی، نجومی و احكام مذهبی ـ فقهی مربوط به آن، 2- جدول‌های حاوی ساعات غروب و اطلاعات جغرافیایی، 3- رساله هلالیه در شرط بودن اتحاد افق برای ثبوت هلال.